Προσομοίωση επεισοδίων ρύπανσης και σχέδια δράσης

Προσομοίωση επεισοδίων ρύπανσης και σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τοπικές αρχές και κέντρα χάραξης πολιτικής 

Σε αυτή η φάση θα λάβουν χώρα προσομοιώσεις έκτακτων περιστατικών και δράσεων απόκρισης για πετρελαιοκηλίδες και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος. Ιστορικά και πρόσφατα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή σε κλίμακα κράτους ενός κοινού υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων. Θα προσφέρει γεωγραφικά δεδομένα του παράκτιου περιβάλλοντος: παρακολούθηση της πετρελαιοκηλίδας, της διαδρομής και της διασποράς της, χαρτογράφηση κινδύνου και τρωτότητας περιοχών… 

Η συνεργασία με τοπικές αρχές και κέντρα χάραξης πολιτικής θα οδηγήσει στην διαμόρφωση κοινών στρατηγικών όπως επίσης σε μια ευρύτερη κοινή παράκτια διαχείριση πετρελαιοκηλίδων και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Θα επιτρέψει την πιθανή οριοθέτηση και μείωση της επέκτασης της ρύπανσης  και θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη διαχείριση της ρύπανσης σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος.

Προσδοκόνται τα παραπάνω κύρια αποτελέσματα:

  • Εγχειρίδιο (οδηγός χρήσης)
  • Μελέτες επιπτώσεων και αξιολόγησης
  • Συναντήσεις τελικών χρηστών
  • Ενημερωμένες τράπεζες δεδομένων θαλασσίων ρευμάτων
  • Ιστοσελίδα με Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)
  • Εγχειρίδιο (οδηγός χρήσης) Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
  • Προτάσεις πολιτικής και κοινές συμφωνίες

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα