Βασικά ορόσημα του έργου

Το έργο είναι δομημένο σε παράλληλες δράσεις, που οδηγούν στα εξής:

 • Δημιουργία ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος.
 • Την καθιέρωση μιας κοινής στρατηγικής παράκτιας διαχείρισης για την οριοθέτηση και μείωση της επέκτασης της ρύπανσης, και την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης της ρύπανσης στη Μεσόγειο. 

ΑΠΟ 01/09/2010 ΜΕΧΡΙ 31/08/2012 

Βήμα 1: Ανάλυση παρελθόντων δραματικών συμβάντων και σύγχρονες μέθοδοι θαλάσσιας πρόγνωσης 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις κύριες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σε αυτή τη φάση:

 • Ανάλυση παρελθόντων δραματικών συμβάντων
 • Καθορισμός των πλέον κατάλληλων και βέλτιστου κόστους – ωφέλειας στρατηγικών και τεχνολογιών.
 • Ανάγκη ομογενοποίησης μεταξύ των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων και προγνώσεων.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων πρόγνωσης… 

ΑΠΟ 01/03/2011 ΜΕΧΡΙ 28/02/2013 

Βήμα 2: Αξιολόγηση του συστήματος παρατηρήσεων στις πέντε πειραματικές περιοχές μέσω ερευνητικών αποστολών και ελέγχου των εργαλείων. 

Κάποιες από τις κύριες δραστηριότητες αυτής της φάσης:

 • Εγκατάσταση των HF radar στις περιοχές των πειραμάτων
 • Διαμόρφωση στρατηγικών δειγματοληψίας για τα όργανα
 • Εκτίμηση – αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος πρόγνωσης
 • Προσομοίωση διασποράς πετρελαιοκηλίδας και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

ΑΠΟ 01/09/2011 ΜΕΧΡΙ 31/08/2013

Βήμα 3: Διαμόρφωση προσομοιώσεων και σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τοπικές αρχές και κέντρα χάραξης πολιτικής.

Κάποιες από τις κύριες δραστηριότητες του έργου που θα λάβουν χώρα σε αυτή τη φάση:

 • Προσομοίωση έκτακτων περιστατικών και σχέδια δράσης
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των ενεργειών περιορισμού της πετρελαιοκηλίδας στις περιοχές κινδύνου
 • Δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος GIS σαν εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις τοπικές αρχές.
 • Εκπαίδευση των τελικών χρηστών
 • Διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής για πετρελαιοκηλίδες και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα