Καινοτομίες

Το TOSCA θα εισάγει σειρά καινοτομιών όσον αφορά τόσο τις τεχνικές βελτιώσεις όσο και τους νέους τρόπους διαχείρισης των διεργασιών εφαρμογής. 

Τεχνικές καινοτομίες 

Το TOSCA θα συνεισφέρει στην προώθηση της αιχμής της τεχνολογίας σε θέματα θαλάσσιας παρακολούθησης και πρόγνωσης, βελτιώνοντας υπάρχουσες λύσεις προς πιο ακριβείς προγνώσεις διαδρομής και διασποράς πετρελαιοκηλίδων.

Ένα βιώσιμο δίκτυο radar και τυποποίηση της λογισμικής ανάλυσης για πρόγνωση της διασποράς.

Το έργο, μέσω της εγκατάσταση ενός βιώσιμου δικτύου radar και της τυποποίησης οργάνων και λογισμικού θαλασσίων προγνώσεων, θα διευκολύνει τη χρήση λύσεων θαλάσσιας παρακολούθησης και πρόγνωσης από τις υπεύθυνες αρχές για επείγουσα απόκριση σε θαλάσσια ατυχήματα.

Άμεσες μετρήσεις θαλασσίων ρευμάτων μέσω HF radar και drifters και ταυτόχρονη χρήση αριθμητικών προγνώσεων με την πλατφόρμα ωκεάνιας παρατήρησης. 

Η προσομοίωση και πρόγνωση της μεταφοράς από θαλάσσια ρεύματα είναι πολύ ευαίσθητες έτσι ώστε ακόμα και μικρά σφάλματα στο ρεύμα να οδηγούν σε σημαντικά σφάλματα στις διαδρομές. Για το λόγο αυτό το TOSCA προτείνει άμεσες μετρήσεις των πεδίων ρευμάτων με χρήση HF radar και drifters. Αυτά θα παράσχουν κρίσιμη και συμπληρωματική πληροφορία για την ακριβέστερη πρόγνωση της διαδρομής και της διασποράς πετρελαιοκηλίδων, οδηγώντας σε καλύτερες προγνώσεις. 

Βελτιωμένες διεργασίες εφαρμογής. 

Παρά το γεγονός ότι εργαλεία παρατήρησης και πρόγνωσης είναι και σήμερα διαθέσιμα, η ενσωμάτωση και εφαρμογή τους από τις τοπικές αρχές δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Το TOSCA στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό μέσω της συμμετοχής τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ομάδα έργου. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη ενσωμάτωση των προτεινόμενων λύσεων και των αποτελεσμάτων του έργου στα υπάρχοντα εθνικά πρωτόκολλα και διεθνείς συμφωνίες.

 

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα