Ποιους αφορά;

Το έργο ενδιαφέρει ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών που ασχολούμενων σε στρατηγικούς, επιχειρησιακούς και επιστημονικούς τομείς, ώστε να επιτύχουν αποδοτικότερη απόκριση σε περίπτωση θαλασσίου ατυχήματος.

  • Τοπικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες υπεύθυνες για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σε περίπτωση θαλασσίων ατυχημάτων
  • Διαμορφωτές πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής και θαλάσσιας ασφάλειας
  • Επιστήμονες που ασχολούνται με ωκεανογραφική έρευνα 

Ο κάθε πολίτης ωφελείται από τα αποτελέσματα του έργου TOSCA μέσω των βελτιώσεων στη διαφύλαξη του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, και από τις πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR).

Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές και Δημόσια Διοίκηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υπεύθυνες για το σχεδιασμό δράσης σε περίπτωση θαλάσσιων έκτακτων περιστατικών θα είναι οι πρώτοι ευεργετούμενοι από τα αποτελέσματα και προϊόντα του έργου. Θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού εργαλείου κοινής απόφασης (διαδραστικό διαδικτυακό σύστημα GIS). Το έργο θα παρέχει σημαντική πληροφορία και μεθοδολογία που θα τους βοηθά στην προετοιμασία της αντίδρασής τους για την αντιμετώπιση θαλάσσιου ατυχήματος. 

Κέντρα χάραξης πολιτικής 

Το TOSCA θα διατυπώσει συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής οι οποίες θα βελτιώνουν το περιβάλλον και την πολιτική της θαλάσσιας ασφάλειας και θα παρέχει κατάλληλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος στη Μεσόγειο Θάλασσα.  Αυτό θα οδηγήσει σε κοινές στρατηγικές και κοινές συμφωνίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την άμεση απόκριση, το μετριασμό των επιπτώσεων και τη διαχείριση περιπτώσεων ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

 Επιστημονική κοινότητα

Τα προϊόντα του έργου θα κοινοποιηθούν στην Επιστημονική Κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί η διάχυση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του TOSCA. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά έργα που ασχολούνται με την παρακολούθηση της θάλασσας και την πρόγνωση διασποράς πετρελαιοκηλίδων όπως είναι τα: PRIMI, CALYPSO, MYOCEAN… Το δίκτυο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου με την επιστημονική κοινότητα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους εταίρους και χώρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της νέας πλατφόρμας και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου Θάλασσας.

Γίνετε συνδρομητής του πληροφοριακού Δελτίου του TOSCA και λάβετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος, τις δημοσιεύσεις και τα επερχόμενα γεγονότα